DATABESKYTTELSE OG COOKIES – UU NORD

Når UU-nord behandler dine oplysninger, har vi stort fokus på at disse behandles sikkert og opbevares fortroligt.

For at UU-Nord kan levere god vejlednings service, har vi i mange sammenhænge brug for at behandle personoplysninger. Dette gælder informationer om borgere og andre personer, som UU-Nord i øvrigt er i kontakt med – fx kontaktpersoner i foreninger, virksomheder, leverandører og andre samarbejdspartnere. 

På denne side finder du overordnet information om, hvorfra UU-Nord indhenter personoplysninger og hvor længe, vi gemmer oplysningerne.

Desuden finder du kontaktoplysninger på UU-Nords databeskyttelsesrådgiver (DBR).

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores DBR. Du kan også kontakte DBR, hvis du har en mistanke om, at UU-Nord har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig og til hvilke formål? (jf. LBK nr. 1097 af 28.09.2017)

I forbindelse med uddannelsesvejledningen, vil det i mange tilfælde være nødvendigt at indhente oplysninger om dig. Vi bestræber os på ikke at indhente flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt for at kunne foretage uddannelsesvejledning for dig.

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Visse oplysninger vil vi bede dig om at afgive, når du henvender dig til os. Eksempelvis når du søger uddannelsesvejledning, KUU, Produktionsskoler, EGU eller STU.

Andre oplysninger beder vi dig om at give som led i behandlingen af en sag, som UU-Nord selv har taget initiativ til.

I visse tilfælde kan UU-Nord selv indhente oplysningerne, og andre gange kræver det dit samtykke, før vi kan indhente oplysningerne. 

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med UU-Nords behandling af din sag. Det enkelte vejleder skal i forbindelse med uddannelsesvejledningen, i disse tilfælde oplyse dig om, hvorfra der indhentes oplysninger.

Hvem modtager oplysningerne?

Vi overgiver oplysningerne om uddannelsesvejledning til kommunernes skoler i forbindelse med samarbejdet om den unge. Øvrige oplysninger videregives kun efter samtykke fra den unge og forældre, hvis den unge er under 18 år.

Vi benytter en databehandler UV-Data, der hjælper os med at behandle dine personoplysninger, så de bliver opbevaret og kan fremfindes på en god og sikker måde.

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Når vi behandler personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, følger vi de gældende retningslinjer for, hvor længe vi må opbevare dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt.

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at bevare dine oplysninger for eftertiden. I disse tilfælde overføres oplysningerne til et arkiv.

Den enkelte vejleder skal i forbindelse med vejledningen oplyse dig om, hvor længe UU-Nord forventer at opbevare oplysningerne. Oplysningerne blive slette 30 dage efter endt ungdomsuddannelse eller den unge er blevet 25 år.
I visse tilfælde er det desværre ikke på forhånd muligt at angive, hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret. (Typisk EGU og STU). Vi vil i så fald angive, hvilke hensyn der spiller ind i vores vurdering af, hvor længe vi vil opbevare oplysningerne.

Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte den i UU-Nord, der har vejledt dig. (Brug UU-Nords hjemmeside til at finde tlf.nr.)

Du har følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til rettelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Kontakt Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk  

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?

Alle offentlige myndigheder har pligt til at udpege en databeskyttelsesrådgiver.

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at understøtte, at organisationen lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Herudover bistår databeskyttelsesrådgiveren UU-Nords ledelse og medarbejdere med råd og vejledning om kravene til en sikker håndtering af persondata i henhold til databeskyttelseslovgivning.

Du kan kontakte UU-Nords databeskyttelsesrådgiver via e-mail: databeskyttelse@gentofte.dk

Brug Digital Post, hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger (angiv ”Databeskyttelse” i emnefeltet).

Du kan også henvende dig telefonisk på 78 77 57 56.

Læs mere om databeskyttelse og databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer
Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke vejlede om regler eller praksis på et fagområde
Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke tage stilling til, om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, udførelsen af praktisk hjælp, m.v.
Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke ændre en afgørelse, som UU-Nord har truffet
Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke bistå med at formulere klager over kommunen til relevante klageinstanser. 
 Ansvarlig for siden:

UU-Nord

Rustenborgvej 3, 2800 Kgs. Lyngby

Telefon: +45 45 96 96 96

Mail:Vejledning@uu-nord.dk

Cvr: 27773818

Fax: 45 96 15 50